De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is er voor iedereen die op een verantwoorde manier bezig wil zijn met Indisch genealogisch onderzoek. De IGV wil samenwerken met iedereen die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Nederlanders overzee. Lidmaatschap geeft toegang tot een schat aan digitale bronnen en een groeiend aantal artikelen uit De Indische Navorscher, het onafhankelijke tijdschrift van de IGV. Leden helpen elkaar met onderzoek en door de vereniging worden regelmatig workshops en lezingen georganiseerd. 

Kijk op deze pagina voor meer informatie over het lidmaatschap.
Kijk hier voor meer informatie over de geschiedenis van de vereniging.

Natuurlijk is de IGV ook te vinden op Facebook. Like en volg ons daar ook.

 

Beste leden van de Indische Genealogische Vereniging en geïnteresseerden,

Op zaterdag 17 maart zal de algemene ledenvergadering (ALV) van de IGV plaatsvinden op landgoed Bronbeek in Arnhem. U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De ledenvergadering zal plaatsvinden van 13.30 tot 15.00 en wordt gevolgd door een keuzeprogramma (ook voor niet leden te bezoeken). Dit programma geeft de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen door Museum Bronbeek (€3) en er zal tevens een gedeelte van de grote zaal zijn gereserveerd voor consulten met betrekking tot Indisch genealogisch onderzoek.

Het keuzeprogramma gedeelte maakt deze bijeenkomst dan ook een mooie kans voor beginnende stamboomonderzoekers of andere geïnteresseerden in de Indische historie om meer kennis op te doen en uit te wisselen.

Daarnaast zullen er tijdens het keuzeprogramma ook twee lezingen worden gehouden:

  1. Het belang van DNA-onderzoek bij Indisch genealogisch onderzoek
  2. Indisch Historische Steekproef: Over het in kaart brengen van de sociaal-economische levenslopen van mensen in Nederlands-Indië ter facilitatie van demografisch en ander onderzoek.

Uiteraard is de bijeenkomst niet compleet zonder een diner, en er zal dan ook een Indisch buffet beschikbaar zijn vanaf 17.30 (kosten: €27,50 inclusief 2 drankjes).

Voor een vollediger programma, zie de ALV uitnodiging.

Aanmelden via het aanmeldformulier kan tot 1 maart.

 

BSRR

De database van het genealogisch onderzoeksbureau RoosjeRoos heeft een historische mijlpaal bereikt. Alle 500.000 records uit de Regeringsalmanakken uit Nederlands-Indië zijn nu doorzoekbaar, inclusief de op de DVD van het CBG ontbrekende jaren 1818 en 1917. Daarnaast bevat de database nog 42.000 records uit de Indische burgerlijke stand van na 1923.

Dit project startte in 2007 toen Maarten Etmans de eerste overlijdens-indexen uit de Regeringsalmanakken van Nederlands-Indië in een database invoerde en op de website RoosjeRoos publiekelijk beschikbaar maakte. Bij het vervolg van deze gigaklus kreeg Maarten grote steun van een groep vrijwilligers, onder leiding van Herman Tervoort.

Na de voltooiing van de overlijdens volgden die van de huwelijken en geboorten. Die laatste twee series werden grotendeels ingevoerd door "de groep Herman Tervoort", maar ook voor een deel door Maarten. Alle 500.000 records werden door hem persoonlijk gecontroleerd. Daarna moest ook nog heel wat werk verzet worden om alles website-gereed te maken.

Eind december 2017 zijn nu alle gegevens uit de Regeringsalmanakken ingevoerd, gecontroleerd en op de website geplaatst.

Dit project werd financieel ondersteund door de Stichting Ellen de Bruijn - Ter Denge Memorial Fund.

Kijk voor meer digitale bronnen hier.

Opmerking: Helaas hebben er het in het weekend 15-16-17 december 2017 foute data gestaan op de website voor de periode 1911-1923; de mensen die in die dagen gegevens hebben overgenomen, doen er goed aan een en ander opnieuw te bekijken.

Versie 2016 van Janssen's Indisch Repertorium (JIR) is nu beschikbaar op deze website!
JIR bevat thans ruim 278.000 referenties naar zo'n 65.000 familienamen die, hetzij via hun voorouders, hetzij via hun nakomelingen, verbonden zijn met Oost- of West-Indië.
Klik hier voor meer informatie en om JIR te openen.

Indisch DNA

Vanaf nu zal de IGV veel aandacht besteden aan genetische genealogie. Een belangrijke reden hiervoor is dat de informatie die het DNA bevat belangrijke aanknopingspunten kan geven voor het begrijpen van Indische familieverbanden. Dit DNA onderzoek wordt helemaal interessant wanneer mensen met zeer gemengde afkomst worden getest, zoals het geval is bij veel van ons. Vaak bevat Indisch DNA een grote diversiteit aan etnologische sporen, afkomstig uit bijvoorbeeld China, India, Zuid- of Midden Europa, Afrika, Zuid-Amerika en uiteraard ook West-Europa en Indonesie zelf. DNA genealogie is een totaal nieuwe wereld voor veel van ons. Daarom zullen we het uitvoeren van Indische DNA genealogie de komende tijd met concrete voorbeelden illustreren. Voorbeelden afkomstig van initiatiefnemers Ralph Ravestein en Maarten Fornerod, maar hopelijk ook van een groeiend aantal andere leden. Die voorbeelden en achtergrondinformatie zullen we verzamelen onder het kopje Indisch DNA. Vragen over en suggesties bij DNA onderzoek kunnen nu al worden gesteld op een nieuw aangemaakt onderdeel van het forum genaamd 'Indisch DNA'. Bijdragen welkom!

Gisteren zijn alle digitale bestanden (bronnen en naslagwerken) die voor de spam-aanval van eind vorig jaar op de site stonden, hersteld.
Het gaat om: Indische Telefoonboeken, Kerkregisters, Naamboekjes Oost-Indische regeringsdienaren 1733-1809, Naam- en Ranglijsten Officieren 1837-1872, Passagierslijsten repatriëring, Grafschriften en foto's begraafplaatsen, Kaarten van Nederlands-Indië 1937 en Staatsblad-Europeanen 1870-1949.
Ze zijn weer te raadplegen via het "Publicaties"-menu, of rechtstreeks via deze pagina.

De Indische Genealogische Vereniging heeft vanaf 1 januari 2017 van de Belastingdienst de Culturele ANBI-status gekregen. ANBI-status betekent dat giften aan Indische Genealogische Vereniging onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Of er aftrek mogelijk is en hoe hoog het bedrag zal zijn, is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de daaraan gekoppelde drempel voor de fiscale aftrek van giften.

Om giften van particulieren aan culturele instellingen te stimuleren is de Geefwet geïntroduceerd. Van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2017 is het toegestaan om bij de belastingaangifte de giften aan culturele instellingen met 25% te verhogen. 
Mogelijk wordt dit met nog een jaar verlengd, zie dit bericht. De Belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt, dan u werkelijk heeft geschonken. De ANBI-status maakt het voor particulieren, bedrijven en fondsen extra aantrekkelijk om Indische Genealogische Vereniging te steunen. 

Op deze pagina vindt u alle gegevens op basis waarvan de ANBI-status is verleend.

Op zaterdag 20 februari 2016 werd de jaarlijkste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.
Ditmaal vond deze plaats in Cultureel & Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt.
Er waren zo'n 60 leden en introducés aanwezig; een mooie opkomst.
Het bestuur is na de bestuursverkiezing op meer dan volle sterkte en bestaat nu uit: Dennis de Calonne (voorzitter), Ralph Ravestijn (secretaris), Adriaan Intveld (penningmeester), Ricus Peetoom (assistent-penningmeester), Daisy Spangenberg (pr & ledenwerving), Liselore Rugebregt (pr & ledenwerving) en Ron Mayer (algemeen bestuurslid).
Tijdens de bijeenkomst werd het jaarboek (De Indische Navorscher) uitgedeeld aan de aanwezige leden.
Ook was de nieuwste Bronnenpublicatie (nr. 25) verkrijgbaar.
Na het officiële deel, hield Gerrit Woertman een lezing over het gebruik van DNA bij genealogisch onderzoek.
Linda van Wijk van de Stichting Indisch Familiearchief vertelde daarna over hun waardevolle werk en archief.
Natuurlijk werd de ALV afgesloten met een lekkere Indische maaltijd.

PeterChristiaans

Op 15 juli 2017 hebben wij, veel te vroeg, afscheid moeten nemen van het erelid van de Indische Genealogische Vereniging, Peter Christiaans, voor bekenden doorgaans “Chris”.
Peter was in 1988 een van de oprichters van onze vereniging en vervulde enige jaren het voorzitterschap ervan. Tevens was hij hoofdredacteur van De Indische Navorscher, toen nog een kwartaaluitgave.
Hij was de initiator van de serie “Bronnenpublikaties”, waarvan het eerste deeltje van zijn hand in 1991 verscheen.
Mede door zijn werk bij het Centraal Bureau voor Genealogie waar hij lange tijd hoofd van de bibliotheek was en belast met “Indische” correspondentie, had hij toegang tot vele Indische bronnen waardoor hij zeer grote expertise bezat op het gebied van met name Oost- Indisch stamboomonderzoek. Waar het betrouwbaarheid en nauwkeurigheid betrof lagen zijn normen voor publicatie in de Navorscher erg hoog, waardoor kritiek op een opgestelde Indische genealogie niet altijd in dank werd afgenomen. Maar daarnaast was hij ook te allen tijde bereid op de achtergrond aanvullingen en verbeteringen te verstrekken.
Naast zijn publicaties op Indisch genealogisch gebied verzorgde hij, samen met dhr. C.P. (Kees) Mulder belangrijke publicaties over onderscheidingen en orden.
Met het overlijden van Peter verliest de IGV een genealoog die van grote waarde is geweest voor de bekendheid van onze vereniging en het op de kaart zetten van Indisch genealogisch onderzoek.
Wij wensen zijn vrouw Liesbeth en hun zoon met zijn gezin veel sterkte om dit verlies te dragen.

L.M.J.

In verband met zeer hardnekkige ‘spam’-overlast wordt de IGV-website opnieuw opgebouwd.
Excuses voor het ongemak.

Update 13 januari 2016: diverse onderdelen hersteld
De ledencontaclijst (alleen toegankelijk voor ingelogde IGV-leden) is weer hersteld, evenals Janssen's Indisch Repertorium en het onderdeel Burgerlijke Stand-films (inclusief diverse verwante naslagwerken). Ook zijn de pagina's over de DVD Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek, Asal Oesoel en de Bronnenpublicaties weer online, evenals de bestelpagina.

Update 24 december 2015: subsite Asal Oesoel hersteld
IGV-subsite Asal Oesoel is vandaag weer hersteld.
Asal Oesoel is een initiatief vanuit de redactie van De Indische Navorscher, het jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging. 
Aanvankelijk was Asal Oesoel bedoeld om ruimte te bieden aan genealogieën die, door hun geringe omvang, minder geschikt waren voor publicatie in De Indische Navorscher.
De redactie van Asal Oesoel wil de aandacht voor Indische familiegeschiedenis echter niet alleen tot genealogieën beperken en richt zich daarom ook op heraldiek, oude krantenberichten, portretten etc.
Klik hier om Asal Oesoel te bezoeken.

Update 19 december 2015: IGV-forum weer actief
Het meest gebruikte onderdeel van de website is hersteld: het forum.
Klik hier voor meer informatie en om het forum te openen.
Als het goed is, werken de oorspronkelijke inloggegevens van de leden nog.
Aan het herstel van de overige onderdelen van de website wordt hard verder gewerkt.

Alternatieve informatiekanalen
De Indische Genealogische Vereniging zit ook op Facebook: https://www.facebook.com/igvnl
U kunt daar ook nieuwtjes lezen (ook voor mensen zonder Facebook-account bereikbaar) of in contact komen met de vereniging of andere mensen (Facebook-account benodigd).

Op zaterdag 18 maart 2017 werd onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.
De ALV vond plaats op dezelfde locatie als vorig jaar: Cultureel- & Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt.

Er waren bijna 50 leden aanwezig, evenals een aantal introducees en andere belangstellenden.
Onderwerpen waren onder andere vaststellen van het meerjarenbeleidsplan, het redactiestatuut, statutenwijzigingen en wijzigingen van het huishoudelijk reglement in verband met het meerjarenbeleidsplan en het aanvragen van de (culturele) ANBI-status. Na levendige en constructieve discussies werden alle stukken unaniem door de leden aangenomen.
Op de ALV kwamen ook reguliere onderwerpen aan de orde, zoals het jaarverslag 2016, de jaarrekening 2016, de begroting 2017, de voorlopige begroting 2018 en de contributie over 2018. Ook die onderwerpen werden met positieve besluiten door de leden afgesloten.

Na de pauze werden twee lezingen gegeven. 
De eerste lezing werd verzorgd door Rob Dix van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland van de NGV, over genealogisch onderzoek in Duitsland, waar ook veel Indische families hun roots hebben.
Daarna gaf Simone Berger, auteur van 'Istori Kita - Jouw Familiegeschiedenis' een interactieve lezing over haar methode om Indische familieverhalen vast te leggen. 

De middag werd, zoals we gewend zijn, afgesloten met een heerlijk Indisch buffet van Tante Lien uit Maarssen. 

Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde ALV en bedankt alle leden en andere aanwezigen voor hun aanwezigheid, constructieve inbreng en de fijne sfeer!