ANBI-informatie

De Indische Genealogische Vereniging heeft vanaf 1 januari 2017 van de Belastingdienst de Culturele ANBI-status gekregen.
ANBI-status betekent dat giften aan Indische Genealogische Vereniging onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.
Of er aftrek mogelijk is en hoe hoog het bedrag zal zijn, is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de daaraan gekoppelde drempel voor de fiscale aftrek van giften.

Om giften van particulieren aan culturele instellingen te stimuleren is de Geefwet geïntroduceerd. Het toegestaan om bij de belastingaangifte de giften aan culturele instellingen met 25% te verhogen. De Belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt, dan u werkelijk heeft geschonken.
De ANBI-status maakt het voor particulieren, bedrijven en fondsen daardoor extra aantrekkelijk om Indische Genealogische Vereniging te steunen.

Hieronder vindt u alle gegevens op basis waarvan de ANBI-status is verleend:

Doelstelling

De doelstelling van de IGV is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het onderzoek in de meest brede zin van het woord naar families die een band hebben met de voormalige Nederlandse bezittingen in Azië, Afrika of het Caraïbische gebied in het algemeen en Nederlands-Indië in het bijzonder.
2. De vereniging tracht het in het eerste lid genoemde doel te bereiken door het:
a. faciliteren van mogelijkheden om resultaten van Indisch familieonderzoek vast te leggen en (digitaal) te publiceren;
b. bekendmaken, verwerven, ontsluiten en beschikbaar stellen van (digitale) bronnen voor Indisch familieonderzoek;
c. vergroten van de kennis en kunde in Nederland op het gebied van Indisch familieonderzoek;
d. bevorderen van het contact en de samenwerking tussen personen en instanties die op het terrein van Indisch familieonderzoek actief zijn of belangstelling hebben; en
e. alle andere wettige middelen die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Met haar doelstelling beoogt de IGV het algemeen belang te dienen.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Indische Genealogische Vereniging is er voor iedereen die een ontdekkingsreis wil maken in zijn of haar Indische/Molukse familiegeschiedenis en vormt een netwerk van hierin geïnteresseerde beginners, onderzoekers en auteurs. Kennis over deze familiegeschiedenissen draagt bij tot kennis van het culturele erfgoed, zowel in Nederland als in Indonesië en andere landen. Dit erfgoed wil de IGV instandhouden en vergroten, waarbij zij het niet schuwt het voortouw te nemen. Daarnaast wil de vereniging samenwerken met personen en organisaties die zich ook bezighouden met (aspecten van) genealogisch familieonderzoek, zich nadrukkelijk niet beperkend tot Nederlands-Indië of Europese families.

De komende jaren wil de IGV haar doelstellingen verder realiseren door
(1) het ontsluiten van bronnen, zowel in druk als digitaal, waarbij ook omvangrijke bronnen niet worden geschuwd, (2) publicatie van een gevarieerd en hoogwaardig jaarboek, waarbij resultaten van voorouderonderzoek en oral history worden gecombineerd, (3) het continueren van de verbreding van het type publicaties vanuit de IGV. Verbredende publicaties kunnen worden verzorgd door de verschillende werkgroepen of redacties. Voorbeelden zijn artikelen over bronnenontsluiting, DNA onderzoek, Oral History of Indische literatuur. (4) Het stimuleren van DNA onderzoek als aanvulling op of startpunt voor Indisch genealogisch onderzoek, (5) versterken van de samenwerking met Chinees-Indonesische, Afro-Indische en Molukse onderzoekers en auteurs, (6) het versterken en verder ontwikkelen van banden met een jonge generatie historisch geïnteresseerden in Indonesië, (7) het initiëren van een projecten met persoonlijke familiegeschiedenissen vanuit zowel de Europese als de Indonesische invalshoek, (8) het continueren van de samenwerking met organisaties die jongere generaties (onder 35 jaar) met Indische / Molukse achtergrond bedienen, (9) het organiseren van Indische Roots Expertisedagen, zoals de succesvolle IREX gehouden in het Nationaal Archief in september 2019, (10) het organiseren van studiereizen naar Indonesië, (11) het uitbreiden en verder professionaliseren van de website met database- en stamboomfunctionaliteit, (12) het opzetten, onderhouden en doen groeien van een professioneel digitaal archief gericht op Indische en Indonesische familiegeschiedenis en genealogie.

Afwezigheid winstoogmerk
De IGV heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 10, vierde lid, van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De IGV streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de IGV de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 19 lid 3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

Te verrichten werkzaamheden van de IGV
De te verrichten werkzaamheden van de IGV zijn ieder jaar opgenomen in de jaarrapportage die op de website wordt gepubliceerd. Door deze werkzaamheden draagt de IGV bij aan de doelstellingen zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

Werving en beheer van gelden
De IGV werft niet actief gelden ten behoeve van haar doelstelling.

Vermogen van de IGV
De IGV houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de IGV. Om de doelstellingen uit het jaarrapport te realiseren wordt een aanzienlijk deel van het eigen vermogen ingezet, maar zijn ook subsidies, giften en legaten noodzakelijk.

Bestedingsbeleid
De IGV besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de projecten ieder jaar in het jaarrapport zijn opgenomen.

Beschikken over het vermogen van de IGV
Op grond van artikel 10 van de statuten van de IGV en haar feitelijke werkzaamheid, heeft geen enkel (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de IGV. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de IGV als ware het eigen vermogen.

Beloningsbeleid
Op grond van artikel 9, zesde lid, van het huishoudelijk reglement bestaat recht op vergoeding van reiskosten vice versa tussen diens woonplaats en de plaats waar een bestuursvergadering wordt gehouden, op basis van maximaal OV 2e klas. Reiskosten dienen zoveel mogelijk beperkt te worden gehouden. Ook heeft een bestuurslid in principe recht op vergoeding van materiaalkosten gemaakt bij het uitoefenen van een bestuurstaak. De vereniging heeft geen personeelsleden in dienst.

Beschrijving administratieve organisatie
De administratie wordt gevoerd in de online administratie (www.e-boekhouden.nl). De secretaris voert de ledenadministratie. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, int contributies en verdere baten, en is gerechtigd om uitgaven te doen binnen de op de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting. Voor uitgaven die buiten de begroting vallen, is instemming van het bestuur vereist. De penningmeester draagt zorg voor registratie van de financiële administratie, waaruit te allen tijden de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden afgeleid. De penningmeester geeft jaarlijks een overzicht van de financiële stand van zaken en zorgt voor het opstellen van de jaarlijkse begroting. De penningmeester stelt de kascommissie in de gelegenheid om de administratie te controleren, zodat deze op de algemene ledenvergadering verslag kan uitbrengen.

Samenstelling bestuur

Arthur (A.) Fickel, voorzitter
Maarten (M.W.J.) Fornerod, secretaris
Walter (W.M.) Roelofsen, penningmeester
Dennis (D.D.) van der Jagt, algemeen bestuurslid
Renée (R.) Lok-Wortman, algemeen bestuurslid

Publicatieplicht
De IGV voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website www.igv.nl.

Jaarrapporten
Klik hier voor het Jaarrapport van de IGV over het jaar 2015.
Klik hier voor het Jaarrapport van de IGV over het jaar 2016.
Klik hier voor het Jaarrapport van de IGV over het jaar 2017.
Klik hier voor het Jaarrapport van de IGV over het jaar 2018.
Klik hier voor het Jaarrapport van de IGV over het jaar 2019.
Klik hier voor het Jaarrapport van de IGV over het jaar 2020.
Klik hier voor het Jaarrapport van de IGV over het jaar 2021.
Klik hier voor het Jaarrapport van de IGV over het jaar 2022.
Klik hier voor het Jaarrapport van de IGV over het jaar 2023.

Overige gegevens
KvK-nummer: 40412185
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 806706193