Voorouders van Emiel Kühr

#3728
DennisWeb master
Participant

Emiel Kühr, geb. Bandoeng (Preanger Regentschappen) 21 dec. 1867 (Naamlijst der Europesche inwoners van Nederlandsch-Indië en opgave omtrent hun burgerlijken stand 1869, pag. 33).

In de jaren rond zijn geboorte was inwoner van Bandoeng (de enige met de naam Kühr): Wilhelmus Jacobus Kühr, vermoedelijk dus de vader.

(Ouders)

Wilhelmus Jacobus Kühr, geb. Cheribon 20 aug. 1841, ten tijde van zijn overlijden zoutverkooppakhuismeester te Tjiandjoer, overl. Tjiandjoer 1 sept. 1878 (Naamlijst, 1879, pag. 298, en overlijdensbericht in: Java-Bode van 5 sept. 1878), tr. Batavia 16 juni 1866 (Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië 1842, pag. 244) Roselina Carolina Heupner.

WJ 1841 was zoon van:

(Grootvader van vaderszijde)

Wilhelmus Jacobus Kühr, geb. ….. 1809/1810 (36 jaar oud bij zijn overlijden), opperwachtmeester bij het korps Djaijang Sekars te Cheribon (vermeld 2 juni 1835), tweede luitenant-commandant van het Cheribonse detachement van dit korps 1836 (Javasche Courant van 30 nov. 1836), eerste luitenant-commandant van idem 1844 (Bredasche Courant van 6 aug. 1844), overl. Cheribon 5 maart 1846 (Almanak en naamregister 1847, pag. 362; m* = officier landmacht), tr. Cheribon 7 okt. 1841 Wilhelmina Elizabeth Matthijs, sinds 1840 wed. van Petrus Leonardus Welker.

WJ 1809/1810 kreeg voor zijn huwelijk met de inlandse vrouw Diema/Djiema de volgende kinderen (zie: Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, deel 2, Den Haag 1992 = Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Cheribon; te raadplegen op de dvd Indische genealogische bronnen):
1. Johanna Cornelia Kühr, geb. eiland Onrust 24 aug. 1830.
2. Helena Cornelia Kühr, geb. Cheribon 29 maart 1833.
3. Johan Karel Wilhelm Kühr, geb. Cheribon 2 juni 1835.
4. Herman Willem Kühr, geb. Cheribon 6 febr. 1839.
5. Cornelia Kühr, geb. Cheribon 22 aug. 1840.

Uit het huwelijk (zie: idem):
6. WJ 1841 (zie boven).
7. Cornelia Elisabeth Kühr, geb. Cheribon 2 sept. 1843.
8. Magdalena Evelina Kühr, geb. Cheribon 2 mei 1845.

WJ 1809/1810 was waarschijnlijk een zoon van:

(Generatie van overgrootouders).

Wilhelmus Jacobus (hij komt ook voor als Willem) Kühr, geb. Essen 22 nov. 1774 (blijkens zijn stamboek, zie bijlage), overl. ….., tr. ….. Johanna Schutt.
Uit dit huwelijk (voor zover bekend):
1. WJ 1809/1810 (zie boven) (doop niet te Delft gevonden).
2. Cornelis Kühr, geb. 26 febr. en ged. Delft (Gasthuiskerk) 14 mart 1813. Heeft vele nakomelingen in Nederlandsch-Indië.
3. Johanna Cornelia Kühr, geb. Delft 12 aug. 1816.

WJ 1774 was een zoon van (blijkens zijn stamboek, zie bijlage) :

(Generatie van betovergrootouders)

Theodoor/Theodorus/Johan Theodorus Kühr, afkomstig uit Essen aan de Roer, geweermaker, idmaat, samen met zijn eerste vrouw, van de evang.-luth. gemeente te Culemborg met attestatie van Essen 20 nov. 1780, overl. Amsterdam 14 sept. 1811, tr. 1e [Essen?] ….. Wilhelmina Bungarts (evang.-luth. lidmatenregister Culemborg; zie bijlage)/Bongard (stamboek zoon)/Bongerts (2e huwelijk echtgenoot), afkomstig uit Essen, overl. [Culemborg?] ….. (vóór 15 okt. 1791); tr. 2e Culemborg 30 (evang.-luth.) (ondertr. ald. 15) okt. 1791 (zie bijlage) Jenneke/Jannetje Goossens, jonge dochter, geb. Ter Borgh.

Uit het eerste huwelijk (voor zover bekend):

1. Theodorus/Johannes Theodorus Kühr, geb. Essen aan de Roer ….. 1766, lidmaat van de evang.-luth. gemeente te Culemborg op belijdenis 5 juli 1786, gepensioneerd als controleur bij ‘s-lands geweerwinkel te Delft, overl. Delft 11 dec. 1832 (66 jaar en 11 maanden oud; vader (blijkens overlijdensakte): Johan Theodorus Kühr; moeder (blijkens overlijdensakte): Willemina van den Ende), tr. (ondertr. Culemborg 14 maart) 1789 Margaretha Philippina Schüler, jonge dochter, geb. Dillenburg. Uit dit huwelijk (voor zover bekend en a-c evang.-luth. gedoopt te Culemborg):
a. Theodorus Kühr, geb. 9 en ged. 12 okt. 1800.
b. Willem Frederik Kühr, geb. 11 en ged. 17 okt. 1802.
c. Adrianus Bernard Kühr, geb. 30 juli en ged. 3 aug. 1805.
d. Maria Fransina Kühr, geb. 2 en ged. Delft (Nieuwe Kerk) 10 febr. 1808 (moedersnaam vermeld als Müller).

2. Johanna Christina Elizabeth Kühr, geb. Essen, lidmate idem 5 juli 1786.
3. WJ 1774 (zie boven).
4. Johanna Maria Kühr, geb. Essen, lidmate idem 14 april 1794.
5. Catharina Geertruida Kühr, geb. Cuelmborg, lidmaat 24 april 1796.

Uit het tweede huwelijk (voor zover bekend):
6. Johannes Arnoldus Kühr, geb. 3 en ged. Culemborg (evang.-luth.) 5 dec. 1792.

Bron: Culemborgse dtb-gegevens: DTB Cullemborg, inv.nr. 412, DTB-register evangelisch-lutherse gemeente Culemborg, 1779-1812.
WJ 1774 komt niet in het lidmatenregister voor.

Roel de Neve.