Moeder van Lucie Cato Jeanne van Gelden

#3332

Nou is is heel veel over Wollrabe te vinden: Hier onder wat gekopieerde teksten van de Indische Bronnen. (typos als gevolg van slecht leesbare letters bij overzetten). Mijn advies is een dag het Centraal Bureau voor de Genealogie te bezoeken (RA aldaar in te zien) of de DVD Bronnen aan te schaffen. Kan je zoeken wat je wilt hebben en de juiste bronnen er bij vermelden. Mvgt Arthur
————

Collectie Bloys van Treslong Prins:
VI. WOLLRABE.
Ernst Wollrabe, geb. te Hannover, laatstelijk apotheker le klas te
Batavia, huwde aldaar 1 Mei 1823 Nelly Susanna von Stralendorjf, geb. aldaar en kleindochter van Frederick Christoffel von Sfr. genoemd sub 11,en de Inl. vrouw Sinfes. Hij test. Batavia 28 Mei 1823 als apotheker 2e kl. bij heet Magazijn van geneesmiddelen. Hij t Batavia 28 Juni 1833 o.a. twee zoons nalatende die het geslacht voort hebben gezet.

Wilhelm Rudolph [RA 1861, 37]
geb. Pati 29 januari 1860, ged. Semarang 4 november 1860; ouders: Wilhelm Rudolph Christiaan Wollrabe en Elisabeth Guest Riggs, geh. lieden.

Genealogie van Riemsdijk:
ANTOINETTE ELISABETH BERRETTY, geb. Soerabaja
1 5 Sept. 1903, huwde aldaar 1 4 Maart 1925 ADOLF DE GRAVE, geb. Batavia 12 Juni 1897, adjunct referendaris Dep. B.O.W., zn. Van THEODORUS JUSTUS DE G. en CHARLOTTE MIENTJE WOLLRABE

————————

WOLLRABE.
VI sexies. FREDERIK JOHN ALBERT BENJAMINS, na 5 Juli 1906
WOLLRABE, geb. Batavia 15 Jan. 1885, verkreeg bij G.B. van 5
Juli 1906 No. 37 brieven van wettiging en zou dienvolgens worden
beschouwd als wettige zoon van wijlen RUDOLOPH LODEWIJK
G U S T A A F W O L L R A B E en S U S A N N A J A C O B A ANTOINETTA B E N J A MI N S ; hij is Ie Commies Dep. van Marine en huwde Batavia 20 Jan. 1915 ANNA FREDERIKA GEBHARDT, geb. Sindanglaja lOSept. 1893, dr. van de Inl. vrouw TANEM en erkend door CHRISTIAAN FREDERIK G., machinist S.S..
Uit dit huwelijk :
1. CHARLES VICTOR WOLLRABE, geb. Batavia 3 Aug. 1915.
2. THEODORUS FREDERIK WOLLRABE, geb. Batavia 5 Aug.
1916.
3. ERNA VERA WOLLRABE, geb. Batavia 30 Jan. 1918.
4. SJOERD EMILE WOLLRABE, geb. Batavia 23 Dec. 1921.

————————

Charles Victor Wollrabe, geb. Batavia 3 aug. 1915, overl. Sittard 8 maart 1961, zn. van Frederik
John Albert Wollrabe en Anna Frederika Gebhardt, hij hertr. Batavia 9 okt. 1946 Kho Pódi Nio; tr. 2e
Batavia 18 dec. 1940 (echtsch. ingeschr. ‘s-Gravenhage 23 april 1956 en tr. 3e ‘s-Gravenhage 19 juni
1957) Karel Frederik Willem de Bruyn, geb. Batavia 15 maart 1914, wachtmeester K.N.I.L., ambtenaar
afd. comptabiliteit min. van Defensie, overl. ‘s-Gravenhage 11 okt. 1984, zn. van Pieter de Bruyn en
Ernestine Louise Wilhelmine Tofohr en gesch. echtg. van Erna Vera Wollrabe. [‘s-Gravenhage]
2. Maud Suzette Herklots, geb. Batavia 13 sept. 1920, tr. Batavia 23 april 1948 Siegfried Fridolin
Pohlert, geb. Batavia 14 okt. 1922, oud-sergeant K.N.I.L., oud-ambtenaar min. van Oorlog, zn. van
Friedrich Karl Pohlert en Minah. [Santa Cruz, Californië]
3. Etienne George, volgt IXc.

————————–

GFUFSCHRIFlîfN JAVA / BANDOENG
Hier rust / onze innig geliefde echtgenoot / vader en grootvader / August
Lodewijk Wollrabe / * 4-7-1874 Batavia / t 2-12-1935 Bandoeng.

Suzanna Wilhelmina / Wollrabe / geb. Semarang 27 Aug. 1854 / overl.
Batavia 2 Dec. 1924.

Hier rust in vrede onze vader / Maximiliaan, Rudolf, Wollrabe / * geboren 17 Maart 1887 te Buitenzorg
/ t overleden 19 December 1941 te Malang.

———————–
Antoine Nix.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Geertruida Terwogt, geb. Lha Nga (Kots Radja) 16 mei 1905, overl. ‘s-Gravenhage
26 april 1978, tr. Batavia 29 maart 1926 Drs. Ferdinand de Grave, geb. Batavia 3 aug. 1899,
econ. drs., leraar H.B.S. te Semarang, overl. Pratchaplirikon (Thailand) 29 juli 1945, zn. van
Theodorus Justus en Charlotte Mientje Wollrabe.
2. Gerard Willem Terwogt, geb. Lho Seumawe (Atjeh) 16 aug. 1906, overl. Klaten
(Soerakarta) 16 jan. 1907.
3. Gustaaf, volgt Xd.

Batavia
Begraafplaats Tanahahang Weltevreden
(Afdeeling IV).
5. Rustplaats / van J F e r d i n a n d D a n i e 1 / S c h u 1 t z /
geb. te Oldenburg ‘( Duitschlan’d) / oud 66 jaren / over]. 20 Mei
1865/en/Mlevrouw P. E. Wollrabe/Schultz/geb.
15 Maart 1852 / overl. 15 Juli 1914.