Bruijninga-Dufour

#3882
Anonymous
Guest

Onderstaande info van internet.

http://www.vandersteur.nl/manuscripten/cat27_online.php?letter=i

Enkele stukken betr. Francois Dufour (Du Four) en diens militaire loopbaan in Indië.
a. 11-10-1801 Extract uit doopboek Batavia betr. geboorte Anna Francina, dochter van Franciscus Dufour en Geertruida Elizabeth van Panhuys, getekend door Ds. Somerdijk; b. 1-10-1802 Aanstelling Francois du Four tot luitenant militair bij de V.O.C. te Batavia; c. 9-12-1802 Getuigschrift voor F. Dufour, gediend hebbend bij de 4e Compagnie te Batavia, getekend door ruim 20 officieren van deze Compagnie; d. 29-5-1803 Idem, getekend Isle de France door 6 officieren; e. 18-1-1805 Bevordering van Francois du Four van Carriere tot Kapitein, getekend in het kasteel van Batavia door Siberg; f. 7-8-1808 Aanstelling door gouverneur-generaal H.W. Daendels van Kapitein F. Dufour tot luit-kolonel bij de Infanterie, getekend te Semarang door Daendels en de chef F. von Winckelmann. Groot stuk, deels gedrukt, met opgedrukt zegel in rode lak van de G.G. van Ned. Indië; g. 4-6-1810 Aanstelling door H.W. Daendels van de majoor ridder F. du Four tot Kolonel., getekend te Batavia door Daendels en de chef G.H. von Gützlaff. Groot stuk, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.
Bestelnr: 6114

http://daktari.antenna.nl/straaten.htm
Parenteel VAN DER STRAATEN – ‘s Gravenhage

zie De Nederlandse Leeuw 1983 p.31- Van der Straten, door Ir. J.W. NIERMANS.
________________________________________
• VAN DER STRATEN Cornelis
~ ‘s-Gravenhage 17-06-1714
begr. ‘s-Gravenhage 09-04-1797 “oud 83 jaar, aan borstkwaal” (pro deo).
wrsch. x Delft 07-05-1741 Catharina KOCK, dr. van Jacob Kock en Marijtie van den Broek.
~ Delft 01-10-1719
begr. ‘s-Gravenhage 12-02-1770
uit dit huwelijk :
I. VAN DER STRATEN Johannes (Jan)
~ ‘s Gravenhage 23-05-1754 (getuigen Jan Koek en Anna Oosthuijsen), tabakskoper te Amsterdam (1813), bode te ‘s-Gravenhage (1814, 1819)
† ‘s-Gravenhage 29-05-1819
x ‘s Gravenhage 05-02-1775 Alida Hendriksz (Aaltje Hendriks), dr. van Hendrik Hendriks, “beeldhouder”, en Femmetie van Oorschot.
~ Amsterdam 17-03-1757
† ‘s-Gravenhage 06-02-1834
uit dit huwelijk 15 kinderen:
a. VAN DER STRAATEN Philippina Diderica
* ‘s Gravenhage 06-02-1800
† ‘s Gravenhage 03-08-1864
x ‘s Gravenhage 29-07-1818 JANSSEN Willem, zn. van Cornelis Janssen en Anna van Osch.
* ‘s Gravenhage 07-01-1796; klerk; get. te ‘s Gravenhage 1823, 1824, 1826, 1828, 1833.
† ‘s Gravenhage 01-07-1835
b. VAN DER STRAATEN / Straten Christiaan
* ‘s Gravenhage 28-11-1794, geëmploijeerde
zie De Nederlandse Leeuw 1983 p.83 Van der Straten, door Ir. J.W. NIERMANS.
† ‘s Gravenhage 24-12-1820
x ‘s Gravenhage 22-04-1818 akte nr. 57 JANSSEN Arietta Alberdina [Kw. 53] (Ariejettha Aalberdina, Anna Ariette Alberdina JANS); hertrouwt ‘s Gravenhage 13-08-1823 FEHR Johan(n) Christof [Kw. 52], waarvan 8 kinderen.
* ‘s Gravenhage 21-01-1799
† ‘s Gravenhage 26-10-1854
uit dit huwelijk 2 kinderen:
i. VAN DER STRATEN Jan
* ‘s Gravenhage 24-07-1818; 1e luit. Ned. Ind. Leger, ridder Mil. Willemsorde 4e kl.
Wij ontvingen heden de treurige tijding, dat te Soerabaya is overleden onze veelgeliefde Aanbehuwdzoon en Zoon, de Weledel Gestrenge Heer J. van der STRAATEN, 1ste Luit.-Adjudant, Ridder der Militaire Willemsorde, nalatende eene bedroefde weduwe met drie jonge kinderen. ‘s Gravenhage, den 22 Maart 1850. J. C. FEHR, A. A. FEHR, geb. Janssen.
Dienende deze tot bijzondere kennisgeving aan vrienden en bekenden. Familiebericht; Dagblad van ‘s Gravenhage 25-03-1850

† Soerabaja 11-10-1849
x Grissee 20-02-1843 Louise Leonora BRUIJNINGA, dr. van Hendrik Leonard Bruijninga, arts, en Albertina Francina Dufour.
* Tjiandjoer 06-12-1825
† Pekalongan 15-07-1876
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. VAN DER STRAATEN Albertina Francina
* Grissee 23-04-1845
Bataviaasch nieuwsblad 16-10-1907 Per stoomschip van Imhoff, vertrokken gisteren naar Semarang en Soerabaia: mevr. de wed. Vernhout, mevr. Tadema Wielandt, de Wilde …
RANI Nieuw Adresboek 1920 & 1921-22 p.A1147 Wed. H.L. Vernhout, geb. A.F. van der Straaten, Blitar; 1916-1919 Pati

x Grissee 16-09-1863 (RANI Naamlijst 1885 p.A13) Herman Lodewijk VERNHOUT, zn. van Jan Jacob Vernhout, referendaris, en Sara Petronella van Gogh.
* ‘s Gravenhage 22-03-1828, arts te Pekalongan
RANI 1883 Voorzitter, Kommissie voor het Beheer der Begraafplaatsen voor Lijken van Europeanen en met dezen Gelijkgestemden.
RANI 1869-1883 Geneesheer te Pekalongan; Militaire Willemsorde 4e klasse, 10 julij 1882.
RANI 1863-1868 wonend te Pamakassan, Madoera
CBG: Herman Lodewijk Vernhout 1828 – Bron (Picarta): ‘s-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht (1822-1865): Verslag van een symposium gehouden te Nijmegen op 26 sept. 1987 / onder red. van D. de Moulin. Met een lijst van kwekelingen / samengesteld door M.J. van Lieburg / 1988.
† Utrecht 15-12-1884
Uit dit huwelijk kinderen:
a. VERNHOUT Herman Lodewijk
* Pekalongan 27-04-1877 (RANI Naamlijst 1878 p.227)
† Zeist 17-01-1960
x Johanna Jacoba Louisa Frederika TADEMA WIELANDT
*

b. VERNHOUT Antoinetta Wilhelmina (Nettie)
* Utrecht 25-06-1884
RANI Adresboek 1916 p.A939 A.W. Vernhout woont bij J.Ch. Tadema Wielandt, Adm. 1e kl. Gouv. Pandh.- Ponolawan.
RANI Adresboek 1932 p.A1034 A.W. Vernhout woont bij J.Ch. Tadema Wielandt, Control. 1e kl. G. Pandhd.-1923-1924; 1919-1920 te Welgelegen; 1917 te Tjokronegaran; 1921-22 te Djokja, 1927 te Soekaboemi, 1932 te Garoet.
RANI Adresboek 1923 & 1924 p.D1169 Mej. A.W. Vernhout, Welgelegen, 1918-19 Welgelegen, Molenvliet O.

x Batavia 20-03/03-04-1907 Jacobus Christinus TADEMA WIELANDT

*

Uit dit huwelijk kinderen:
i. TADEMA WIELANDT dochter
* Pati 19-01-1908
Bataviaasch handelsblad 25-01-1908

ii. TADEMA WIELANDT Julie
* Pati (Semarang) 16-05-1909
† Apeldoorn 05-04-2000
x Soemenep (Madoera) 06-08-1941 Rudolf Pieter MEES, zn. van Adriaan Rudolf Pieter Mees en Pauline Caroline de Kuijper.
* Vaassen 19-02-1913, kapitein inf. KNIL, luitenant-kolonel inf.
† Emst 05-12-2002
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
2. VAN DER STRAATEN Louis Jean
* Soerabaia 22-07-1846, griffier van de Landraad te Bangkalan
† Batavia 06-04-1915 (bijgeschreven)
x Batavia 21-12-1882 (RANI Naamlijst 1884 p.198) Caroline ELLIOTT, dr. van Josef Alexander Elliott, chef van het handelshuis Elliott en Co., en Johanna Bennet.
* Batavia 19-12-1856
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
a. VAN DER STRAATEN Louis Charles
* Batavia 15-08-1886
† Batavia 22-09-1886
b. VAN DER STRAATEN Johanna Maria Carolina
* Batavia 12-11-1889
† Bangkalan (Res. Madoera) 12-11-1891
c. VAN DER STRAATEN Julie Caroline
* Batavia 21-11-1893
† Batavia 24-08-1894
3. VAN DER STRAATEN Henri Christiaan
* Soerabaja 26-02-1849, secretaris van het algemeen begrafenisfonds te Batavia
† Batavia 10-03-1886
ii. VAN DER STRATEN Cornelis
* ‘s Gravenhage 27-08-1820
† ‘s Gravenhage 07-06-1822
________________________________________
Stukken betreffende boedelinventarissen en -scheidingen, rekeningen en testamenten, 1581 – 1811 en z.j.
997 Jan Joostsz. van Osch en Anneke Jansdr. 1641 – 1655
1482 Bastiaan van der Straten en Petronella van Osch 1806
bron: Weeskamer te Dordrecht 1593-1847 (archiefnr. 10) ook te vinden op http://www.dordrecht.nl (onder cultuur)