De Burgerlijke Stand van Nederlandsch-IndiŽ

    De registers van de Burgerlijke Stand van Nederlandsch-IndiŽ voor Europeanen, ingevoerd in oktober 1828 en lopende tot eind december 1949, werden na de soevereiniteitsoverdracht niet meegenomen naar het moederland maar bevinden zich nog in IndonesiŽ. Niet in het "Arsip Nasional" te Djakarta, zoals vaak wordt gedacht, maar in de kantoren van de plaatselijke Burgerlijke Stand. En dat dan nog alleen als ze de troebelen van na de Japanse bezetting, het klimaat, of het ongedierte hebben overleefd.
    In het Centraal Bureau voor Genealogie [CBG] te Den Haag moeten we het, wat deze Burgerlijke Stand betreft, dan ook hoofdzakelijk doen met de verzameling fiches die afkomstig zijn uit de opgaven van de Burgerlijke Stand die per jaar werden gepubliceerd in de "Regeerings Almanak voor Nederlandsch-IndiŽ" [RA]. Deze stoppen echter in 1923.
    In tegenstelling tot de originele akten, vermelden de RA's per residentie doorgaans alleen de datums en namen der geborenen, overledenen of gehuwden. Weliswaar geeft deze informatie de genealoog al enig idee over de omvang van het te verrichten onderzoek, doch de samenhang (en daarmee b.v. de vraag of alle personen met een zelfde familienaam tot dezelfde familie behoren) ontbreekt.
    Daarnaast beschikt het CBG nog over wat Burgerlijke Stand gegevens die in het verleden zijn gepubliceerd, zoals b.v. door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins in "De Indische Navorscher" (oorspronkelijke, vooroorlogse serie), en uiteraard de gegevens die in de uitgaven van onze Indische Genealogische Vereniging, namelijk in "De Indische Navorscher" (nieuwe serie) en in de serie "Bronnenpublikaties", zijn en zullen worden gepubliceerd.

    De grootste collectie van de Burgerlijke Stand van Nederlandsch-IndiŽ echter, bevindt zich in het bezit van "The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints" (door buitenstaanders veelal 'Mormonen' genaamd) te Salt Lake City (Utah, U.S.A). Vanuit de optiek van dit kerkgenootschap, waarbij familieleden niet 'door de dood worden gescheiden' zodat nazaten en voorouders (indien geÔdentificeerd) voor eeuwig met elkaar verbonden blijven, worden sinds 1894 gegevens uit Burgerlijke Standen over de hele wereld verzameld. Tussen 1980 en 1990 werden door de Mormonen de nog aanwezige registers in IndonesiŽ verfilmd.
    Voor de Ťchte gegevens van de Burgerlijke Stand dient men dus bij dit kerkgenootschap te zijn!  In een van hun vele 'Centra voor Familiegeschiedenis' over de gehele wereld kunnen deze films door zowel leden als niet-leden worden besteld en bekeken. Er zijn meerdere van deze centra in Nederland. Waar deze centra zich bevinden, vindt u op de website van de Mormonen. In de bovenste balk "Country/Region" typt u "Netherlands" in en vervolgens klikt u op "Search". Hierna volgt het overzicht van alle vestigingen in Nederland [N.B. Hoewel niet vermeld, is het CBG te Den Haag ook een centrum!]. Met name de vestiging te Amsterdam heeft veel films betreffende Nederlandsch-IndiŽ op voorraad.

    Nadeel is wel dat de beschrijving van de inhoud van een bepaalde film enigszins summier is. Vermeldt een film b.v.: 'geboorteregisters 1860-1870', kan het zo zijn dat sommige jaren ontbreken, andere incompleet zijn, of dat het slechts om bijregisters en niet om hoofdregisters gaat, hetgeen voor de genealogisch onderzoeker soms een teleurstelling betekent.

    De Indische Genealogische Vereniging, met haar doelstelling zo betrouwbaar mogelijke informatie met betrekking tot Indisch genealogisch onderzoek te verstrekken, wil door middel van dit onderdeel van haar website de onderzoeker in detail informeren over wat op een bepaalde film gevonden kan worden. Hiertoe zullen met enige regelmaat films worden geÔnventariseerd waarvan de resultaten op deze website vermeld worden.
    Daar de hoeveelheid films overweldigend is, zal het overzicht in aanvang slechts bescheiden zijn. Met het voortgaan der tijd echter, zal een steeds completer beeld ontstaan. Het loont dan ook de moeite met enige regelmaat deze sectie te bezoeken.